Menu
Your Cart

Yazılım Hizmet ve K.V.K.K Kapsamındaki Gizlilik SözleşmesiDAHUSOFT YAZILIM HİZMET SÖZLEŞMESİ 


Taraflar

Madde 1 – DAHUSOFT Yazılım San. ve Tic. Ltd. Şti. ile, ………………………………………… ……………….………arasında aşağıdaki koşullarla kiralama sözleşmesi düzenlenmiştir.


Sözleşmede geçen “DAHUSOFT” deyimi, DAHUSOFT Yazılım San. ve Tic. Ltd. Şti, ‘’ÜYE’’ deyimi ise, ……………………………………………………………………..ifade etmektedir.


DAHUSOFT tebligat adresi Çınar Mahallesi 5003/3 Sokak No.:3 Kat.:4 Daire:408 Bornova, İzmir, üyenin tebligat adresi ise, …………………………………………………………………………………………………………dur.


Bu sözleşme kapsamında yapılacak tüm bildirimlerde yukarıdaki adresler geçerli olup, taraflar adres değişikliklerini en geç on gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde bu adreslere yapılan tebligat usulüne uygun olarak yapılmış sayılır.


Sözleşmede geçen ''Pasif Üye'' deyimi DAHUSOFT E-Ticaret Yönetimi Uygulama Yazılımını henüz  kullanmaya  başlamayan  üyeyi,  ''Aktif  Üye  ''  deyimi  ise,  DAHUSOFT E-Ticaret Yönetimi’ni en az bir firma için işlem (Sipariş ,Fatura , Müşteri Yönetimi, E-Ticaret Web Sitesi Entegrasyonları, Kargo entegrasyonları) yapan üyeyi ifade etmektedir.


Sözleşmenin Kapsamı

Madde 2 -DAHUSOFT E-Ticaret Yönetimi yazılımının üyeye kiralanmasıdır. Sözleşme, sadece DAHUSOFT E-Ticaret Yönetimi sistemi için geçerlidir.


Bu sözleşme kapsamında verilen hizmetler şunlardır:


a) Sözleşme konusu DAHUSOFT E-Ticaret Yönetimi Sistemi, Sipariş, Satış Faturası Api Entegrasyonları, Web sitesi, ERP(Satış faturası, Müşteri kartı), Kargo ve pazaryeri entegrasyonları modüllerinden  oluşmaktadır.


b) Üye, internet üzerinden çalışan bu sistemle müşterilerinin E-Ticaret Yönetimi kayıtlarını takip edebilecektir.


c) Üyenin offline kayıt girişi yapabilmesi imkanı bulunmamaktadır.


d) Program ile ilgili değişiklik ve yenilemeler merkezden yapılacak ve üyeye otomatik olarak yansıtılacaktır.


Sistem tarafından verilen üye numarası bir defaya mahsus olarak verilir ve sözleşme süresince değişmez.


DAHUSOFT tarafından verilen şifre geçici olup, üye tarafından derhal değiştirilmesi zorunludur.


Kullanıcı adı (admin) ile, üye sisteme dahil edeceği müşteri ve diğer kullanıcıları tanımlar.


e) Kullanıcıların yetkilendirilmesi üyenin sorumluluğundadır. En yetkili kullanıcı “Admin” kullanıcısı olup, Üye dilediği takdirde Admin’den doğan haklarını diğer kullanıcılara verebilir.


f) Üyenin yetkilendirdiği kullanıcı sayısında sınırlama yoktur.


g) Üyenin, müşteri ve kullanıcı yönetiminden kaynaklanan hatalı işlem ve kullanımından DAHUSOFT hiçbir şekilde sorumlu değildir.


h) DAHUSOFT merkezdeki veri tabanında muhafaza ettiği bilgilerin yedeğini düzenli olarak alarak veri güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.


i) Üye tarafından sisteme girilen tüm bilgiler merkezdeki sistemlerde kaydedilir ve DAHUSOFT tarafından verilerin yedeği düzenli olarak alınarak güvenli ortamlarda saklanır.


j) Üyeye telefon hatlarından ve internet üzerinden ücretsiz olarak sistem desteği verilir.


Kullanıcının Yükümlükleri

Madde 3-

a) Üye, programın sağlıklı çalışabilmesi için asgari donanım-yazılım alt yapısı ile internet bağlantısını sağlamakla yükümlüdür.


b) Üye, programın kullanım hakkını ve kullanım kılavuzlarını sözleşme amacı dışında üçüncü kişilere devredemez, satamaz, bedelsiz de olsa kullandıramaz. Sözleşmenin 2. maddesinin (e), (f), (g) bentlerinde yer alan hükümler saklıdır.


c) Üye, 5.maddede belirtilen koşullarda ücret ödemekle yükümlüdür.


d) Bu sözleşmenin 2. maddesinin (e), (f), (g) bentlerine göre müşteri ve kullanıcı tanımlanmasından ve yetkilendirilmesinden üye sorumludur.


e) Üye, kendi hatalarından ve müşterilerinin hatalarından veya art niyetli davranışlarından doğacak zararlardan sorumludur.


f) Üye, DAHUSOFT tarafından gönderilen ilk şifrenin sisteme kayıt girişi yapılmadan değiştirilmesini sağlamakla yükümlü olup, aksi davranıştan sorumludur.


g) Sistemin güvenliği için önemli olan, müşteri numarası, kullanıcı adı ve şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesi halinde doğacak zararlardan kullanıcı sorumludur.


DAHUSOFT’un Sorumluluğu

Madde 4 - DAHUSOFT tarafından bu sözleşme ile taahhüt edilen hizmet ve Programda sağlanan veri güvenliği ikinci maddede açıklanmış olup DAHUSOFT’un sorumluluğu bu hizmet ve güvenliği sağlamakla sınırlıdır.


a) DAHUSOFT, Programları sözleşme, mevzuat ve günün koşullarına uygun şekilde çalıştırmakla yükümlüdür.


b) DAHUSOFT, programda yapılacak yasal düzenleme ve değişiklikleri ücretsiz  olarak  üyenin  hizmetine  sunacaktır.


c) DAHUSOFT, program içeriği ile ilgili yasal düzenlemeleri yasaların öngördüğü sürede yerine getirmekle yükümlüdür.


d) Bu sözleşme kapsamındaki hizmetler nedeniyle, 2. maddede belirtilen güvenlik  önlemlerine  rağmen  meydana  gelebilecek  sorunlardan, internet hatlarında oluşabilecek problemlerden, ulusal iletişim altyapısından  kaynaklanan  sorunlardan(telefon  şebekesi   santralinden ve aktif cihazlarda meydana gelen arızalardan ) genel ve özel elektrik kesintisi sonucu ortaya çıkan arızalardan kaynaklanan gecikme ve zararlardan, sözleşmenin haklı nedenlerle DAHUSOFT tarafından feshi halinde  kullanımının  sona  ermesi  nedeniyle   doğacak   zararlardan, doğal afet ve yangın gibi mücbir sebepler nedeniyle hizmette meydana gelen aksamadan ve DAHUSOFT’ a atfedilemeyecek sebeplerden kaynaklanacak zararlardan DAHUSOFT sorumlu değildir.


e) DAHUSOFT’un iş bu sözleşme nedeniyle üyeye karşı sorumluluğu, ağır kusur halleri hariç olmak kaydıyla, maksimum kiraladığı ürün kiralama bedeli kadardır.


 

Ücret
Madde 5 Bu sözleşme uyarınca üye, aşağıda belirtilen koşullarda DAHUSOFT ‘a ücret ödemeyi taahhüt eder:


DAHUSOFT KİRALAMA SÖZLEŞMESİ AKTİVASYON ÜCRETİ

Yıllık aktivasyon ücreti sisteme ilk giriş tarihinin 30. Gününden sonra 1.180.-TL (KDV dahil) olup, bu bedel www.dahusoft.com web sayfasında beyan edilen koşullarla ödenmelidir.


DAHUSOFT KİRALAMA SÖZLEŞMESİ:


a)     www.dahusoft.com adresi üzerinden aylık yapılan satışlar fiyatlandırma bölümünde belirtilen koşullarda, her ayın son günü tarafınıza faturalandırılacak ve 7 gün içerisinde ödeme talep edilebilecektir. Ödeme yapılmadığı takdirde 30 gün daha ücretsiz kullanıma izin verilecektir. Yine ödeme yapılmadığı takdirde sistem ödeme yapılana kadar kullanıma kapatılacaktır. 

b)     Komisyon tutarı hesaplaması sadece www.dahusoft.com portalı üzerinden gerçekleştirilen e-ticaret satışlarından doğan ciro üzerinden hesaplanır, kullanıcının e-ticaret dışındaki satış işlemlerinden doğan cirolar komisyon hesaplamasına dahil edilmez.

c) Sözleşme bedeli, DAHUSOFT tarafından düzenlenen kampanya dönemlerinde, www.dahusoft.com web sayfasında açıklanan “kampanya dönemi ödeme koşulları” na uygun tarihlerde ve www.dahusoft.com web sayfasında beyan edilen koşullarla ödenmelidir.

d) Üyenin kullanıcı artışı, Api entegrasyon talebi, ERP Entegrasyonu gibi koşullarda ilave ücret talep edilemez. İlave geliştirme talepleri üyeye özel değil ise ücretsiz güncelleme yapılarak kullanıma sunulur.

e) Üye sözleşmenin imzalandığı tarihten 30 gün sonra, Yıllık kullanım bedeli ödemekle yükümlüdür. Yıllık kullanım bedeli DAHUSOFT Yazılım San. ve Tic. Ltd. Şti. Yönetimi Kurulunca belirlenecek olup, ücretler kuruma ait www.dahusoft.com web sayfasında beyan edilen koşullarla ödenmelidir. Bu bedel sözleşme yenileme tarihinden itibaren üyenin sistemi kullanacağı yılı kapsar. Aktif kullanıcılığını devam ettirmek isteyen üye, üyeliğinin devam ettiği her yıl için yıllık kullanım bedelini ödemekle yükümlüdür.

f) Pasif üyelerden yıllık kullanım bedeli tahakkuk ettirilmeyecektir. Pasif üyenin aktif kullanıma geçmek istediğini DAHUSOFT’a yazılı olarak bildirmesi ve yıllık kullanım bedelini ödemesi halinde sistem kullanımına açılacaktır. Üyenin, Pasif üye olarak sisteme erişmek istemesi halinde, yıllık kullanım bedelini ödemekle yükümlüdür.

g) Üye, sözleşme yenileme tarihinden önce haklı nedenle sistemden ayrılmak isterse, kullanmadığı süreye ait bedel iade edilmez.

h) Üye, döviz kurlarından meydana gelen artışları gerekçe göstererek uyarlama talebinde bulunamaz. Bu konudaki hakkından feragat etmiştir.

ı) Üye, sözleşmenin imzalandığı tarihten sonraki bir yıl içerisinde, geçerli bir sebeple sözleşmeyi feshetmek isterse programın faturası kesilmeyen ay

‘a ait bedelin tamamını ödemekle yükümlü olacaktır.


Sözleşmenin Feshi   Madde 6-


a) Sözleşme süre bitiminden 30 gün önce taraflarca bildirilerek süresi sonunda feshedilebilir.

b) Tarafların sözleşme koşullarına uymaması halinde, sözleşme, süresinden önce gerekçe gösterilerek feshedilebilir.

c) DAHUSOFT tarafından yapılacak değişiklik ve yeni düzenlemelerin üyeye bildirilmesini müteakip bu değişiklikleri kabul etmeyen üye sürenin sonunda sözleşmeyi feshedebilir.


Yukarıda belirtilen nedenlerle sözleşmenin feshi halinde, üyenin tüm borçları muaccel olur ve DAHUSOFT tarafından yapılan uyarıya rağmen ödenmediği takdirde başka ihtara gerek kalmaksızın borçlar icra yolu ile tahsil edilir.


d) Üye, iflas etmesi veya sağlık sorunları nedeniyle iş göremez duruma düşmesi sonucu, firmasını kapatır ise, mücbir sebeplerin varlığını belgelendirmek koşulu ile sözleşmeyi feshedebilir. Bu takdirde üyeden ücret tutarı talep edilmez.

e) Ücretin sözleşmede belirlenen koşullarda ve süresinde ödenmemesi DAHUSOFT açısından haklı fesih nedenidir. DAHUSOFT, kredi kartından sözleşmenin 5. maddesinde belirtilen ücretleri süresinde tahsil edemediği taktirde, yazılı olarak kullanıcıdan talep eder. Bu yazılı ihbarın tebliğinden itibaren 30 gün içinde borç ödenmediği taktirde başka ihbara gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir. Aynı tarihte program kullanıma kapatılır. Bundan dolayı DAHUSOFT’a herhangi bir sorumluluk yüklenemez.


Sözleşmenin DAHUSOFT tarafından haklı nedenlerle feshi ve programın kullanıma kapanması halinde doğan tüm zararlardan üye sorumludur.


Süre

Madde 7 -Bu sözleşmenin süresi, sözleşmede belirtilen aktivasyon bedelin tamamının    ödendiği tarihten itibaren 1(bir) yıldır.


Sürenin hitamından bir ay önce taraflarca ihtarda bulunulmadığı takdirde

sözleşme 1(bir) yıl süresince uzamış sayılır.


Uygulama

Madde 8 -Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, genel hukuk hükümleri uygulanır.


Kişisel Verilerin Korunması

Madde 9 -

a) İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar, süreç bazlı olarak Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak “veri sorumlusu” veya veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi olarak “veri işleyen” konumunda olabileceklerdir. Kişisel Veri paylaşımı ise taraflar arasında sözlü, yazılı, elektronik ortamda ve sair yollarla gerçekleştirilebilecektir. Bu çerçevede, işbu Sözleşmede geçen “Kanun” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu; “İlgili Kişi”, Kişisel Verisi işlenen gerçek kişiyi, “Kişisel Veri”, kimliği  belirli  veya belirlenebilir gerçek kişiye  ilişkin  her  türlü  bilgiyi,  “Özel  Nitelikli Kişisel  Veri”;  kişilerin  ırkı,  etnik  kökeni,  siyasi  düşüncesi,   felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık  ve  kıyafeti,  dernek,  vakıf ya da sendika üyeliği,  sağlığı,  cinsel  hayatı,  ceza  mahkûmiyeti  ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri; “Aktarıcı Taraf”, Kişisel Verileri paylaşan tarafı;  “Aktarılan  Taraf”, Kişisel Verilerin paylaşıldığı tarafı;


Kişisel Verilerin işlenmesi ise Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, ifade etmektedir.

b) Taraflar başta 6698 sayılı Kanun olmak üzere ilgili kişisel verilerin korunması mevzuatına uymakla yükümlüdür. İlgili mevzuatta meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik veya güncelleme nedeniyle tarafların Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin süreçlerinde bir değişiklik yapılmasının veya işbu Sözleşmenin tadilinin gerekmesi halinde; ilgili taraf söz konusu değişikliği en geç ilgili yeni/güncel düzenleme yürürlüğe girmeden evvel her halde makul olan en kısa sürede tamamlamakla yükümlüdür. Taraflar söz konusu değişikliklerin en kısa sürede yapılabilmesi için makul çabayı göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte, tarafların yükümlülükleri, aşağıdaki yükümlülükleri kapsamakla beraber bunlarla sınırlı değildir:

b.1 Taraflar arasında veri sorumlusu ve veri işleyen ilişkisi kurulması halinde veri işleyen kişisel verileri münhasıran karşı tarafın talimatları doğrultusunda işlemekle yükümlü olup, talimatların dışında veyahut kendi        adına herhangi bir şekilde işleme faaliyeti gerçekleştiremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

b.2 Veri Sorumlusu ile Veri İşleyen veyahut kişisel verileri üçüncü bir kişiye aktaran taraf, ilgili kişilerden Kişisel Verilerinin üçüncü kişilere aktarılmasına ilişkin Kanun’un 8/1. ve 9/1. maddeleri kapsamında gerekli açık ve aydınlatılmış rızanın alındığını, ilgili belgelemenin yapıldığını ve bu kapsamda ilgili kişilere Kanun’un 10. maddesi kapsamında gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını beyan, kabul ve taahhüt eder. Bununla birlikte, kişisel verilerin işlenmesine dair ilgili kişilerin rızalarını geri çekilmesi halinde Aktarıcı Taraf, Aktarılan Tarafı bilgilendireceğini de kabul, beyan ve taahhüt eder.  Aktarılan Taraf, Aktarıcı Tarafın kendisine aktardığı kişisel veriler için ilgili kişilerin irtibat kişisi olarak kabul edilmemektedir. İşbu taahhüt taraflar arasında akdedilmiş, başkaca veyahut geçmiş sözleşmelere dayanarak aktarılmış olsa dahi halihazırda, işbu Sözleşmeye konu olan veyahut işbu Sözleşme kapsamında işleniyor sayılabilecek kişisel verilerin tamamı için uygulanacaktır.

b.3 Aktarılan Taraf, Kişisel Verileri münhasıran verilerin kendisine aktarılması amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir. Kişisel verilerin anılan kapsamın dışında herhangi bir şekilde işlenmesi, Aktarıcı Tarafın konuya ilişkin yazılı iznine tabidir. Ayrıca, Aktarılan Taraf, herhangi bir sebep ile Kanun hükümlerine, ilgili mevzuata veya işbu Sözleşmeye uygunluk sağlanamaması halinde, durumu makul olan en kısa sürede Aktarıcı Tarafa bildirmek ile yükümlüdür. Bununla birlikte, işbu Sözleşme hükümlerinin ihlal edilmesinden dolayı taraflardan birinin adli veyahut idari yaptırıma uğraması veyahut hukuki yükümlülük ve taahhütlerini yerine getirememesi sebebiyle tazminat veyahut cezai şart, yargılama veya tahkim giderine maruz kalması veya benzeri yükümlülüklerin doğması sebebiyle zarara uğraması halinde, oluşacak zararların giderilmesinden ihlali gerçekleştiren taraf kusuru oranında sorumludur.


b.4 Kişisel verilerin saklanması da dahil işlenmesi hususunda üçüncü taraf hizmetlerinin kullanılması ve bu doğrultuda kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarımının söz konusu olması halinde, Aktarıcı Tarafın onayına başvurulması ile ilgili üçüncü taraflarla Kanun ve yürürlükteki sair mevzuatın gerektirdiği kapsamda anlaşmalar akdedilmesi şarttır.  Ayrıca, Kişisel Verilerin üçüncü bir tarafa aktarımının gerçekleştirilmesi halinde, kişisel verileri aktaran taraf, veri aktarımının güvenli bir şekilde sağlanmasından da sorumlu olacaktır.

b.5 İşbu Sözleşmenin veya taraflar arasındaki hukuki ilişkinin sona ermesi halinde, verilerin aktarıldığı taraf kişisel verilerin işlenmesine devam etmesi için başkaca hukuki bir dayanak bulunmaması halinde Kanun’un 7/1. maddesine ve Kanun ile ilgili diğer mevzuatta yer alan diğer prosedür ve ilkelere uygun olarak, işbu Sözleşme kapsamında işlemekte olduğu kişisel verileri geri döndürülemeyecek şekilde imha edilecektir.

b.6 Taraflar gerek kendi personeli gerekse üçüncü taraflarca kişisel verilere yetkisiz bir şekilde erişilmesini, işlenmesini ve kişisel verilerin kendisine aktarımı amacı dışında kullanılmasını engellemek üzere Kanun’un 12. maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu çerçevede, taraflardan her biri, Kanun, ilgili mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından öngörülen tüm yükümlülükleri tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini, aksi takdirde oluşacak veyahut oluşabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Ayrıca, işlenen Kişisel Verilere yetkisiz kişilerce elde edilmesi halinde, Aktarılan Taraf, Aktarıcı Tarafı derhal bilgilendirmek ve yetkisiz erişimin sonlandırılmasına ilişkin gerekli aksiyonların derhal alınmasını sağlamakla yükümlüdür. Aktarılan Tarafça yapılacak bildirim üzerine Aktarıcı Taraf, bu durumu Kurul’a ve gerektiğinde ilgili kişilere de bildirir.


b.7 İşbu hükmün ihlal edilmesinden dolayı taraflardan birinin adli veyahut idari yaptırıma uğraması veyahut hukuki yükümlülük ve taahhütlerini yerine getirememesi sebebiyle tazminat veyahut cezai şart, yargılama veya tahkim giderine maruz kalması veya benzeri yükümlülüklerin doğması sebebiyle zarara uğraması halinde, oluşacak zararların giderilmesinden ihlali gerçekleştiren taraf sorumludur.

Uyuşmazlık

Madde 10-Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde İzmir

Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


İşbu Hizmet kiralama Sözleşme 8 sayfadan oluşmakta olup, ___/___/____ tarihinde iki nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir.


İfşa Eden Taraf

Dahusoft Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kabul Eden Taraf

[•]


K.V.K.K KAPSAMINDAKİ GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

Bir tarafta “Çınar Mahallesi 5003/3 Sokak No.:3 K.:3 D:408 Bornova/İZMİR” adresinde mukim DahuSoft Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“İfşa Eden Taraf”) ile diğer tarafta “• / İzmir” adresinde mukim [•] (“Kabul Eden Taraf”) aşağıdaki şartlarda tam bir mutabakat sağlayarak işbu Gizlilik Sözleşmesi’ni (“Sözleşme”) imza altına almışlardır.

 

Taraflar arasında Kabul Eden Taraf’ça İfşa Eden Taraf’a yerinden ve uzaktan erişimler ile verilecek bilgi sistemleri destek hizmetleri (“Hizmetler”) hakkında işbirliği görüşmeleri başlamış ve sürdürülmektedir. Taraflar, bu görüşmeler çerçevesinde İfşa Eden Taraf’ça Kabul Eden Taraf’a aktarılacak bilgilerin İfşa Eden Tarafın son derece gizli, önemli ve hassas ticari bilgileri olduğu konusunda mutabık olduklarından aşağıda belirtildiği şekilde bir anlaşmaya varılmıştır.

 

1.       İşbu Sözleşme’de aksi belirtilmedikçe “Gizli Bilgiler”, Hizmetler ile ilgili olarak aşağıda belirtilenler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü ticari ve teknik bilgiler anlamına gelecektir:

 

“6698 sayılı Kanun’da tanımlandığı şekilde kişisel veriler, Ar-Ge departmanı başta olmak üzere İfşa Eden Taraf’ın herhangi bir departmanının bünyesinde üretilen veya bunlarla ile ilgili olan her türlü bilgi, belge, çalışma, çıktı, müşteri bilgileri, tüm satış rakamları, maliyetler, finansal rakamlar, maliyet tabloları, IT’ye ilişkin öğrenebilecek her türlü bilgi, maliyetler, kar, satışlar, hizmetler, ürünler, ürün geliştirme, ödeme bilgileri, hesap bilgileri, banka bilgileri, diğer her türlü finansal bilgileri, personel, çalışma ve hizmet bilgileri, sipariş detayı, fiyatlandırma, maaş politika ve düzeyleri, işletim yöntemleri, teknoloji, fikirler, buluşlar, know-howlar, markalar, logolar, patentler, patentlenmiş olmayan çalışmalar, yazılımlar, kaynak kodları, fikri ve sınai mülkiyet hakları, ticari sırlar, teknik prosesler, formüller, planlar, tasarılar, lisans ve izinler, çizimler, tertipler, modeller, projeksiyonlar, İfşa Eden Taraf’ın gider kalemleri, iş planları ile ilgili yazılı veya sözlü her türlü bilgi ve/veya belge”

 

2.       Gizli Bilgiler, İfşa Eden Taraf’ça, sadece Hizmetler’in gerçekleştirilmesi ve Hizmetler ile amaçlanan sonuçlara ulaşılabilmesi amacıyla Kabul Eden Taraf’a ifşa edilecektir. İşbu Sözleşme, Taraflar’ın Hizmetler’e ilişkin kesin bir anlaşmaya varacağı, işbirliği yapacağı ve/veya nihai bir anlaşma imzalayacağı anlamına gelmemektedir.

 

3.       Kabul Eden Taraf, tüm Gizli Bilgiler’i yalnızca Hizmetler kapsamında üstleneceği edimleri yerine getirmek için kullanmayı taahhüt eder. İşbu Sözleşme’de aksi belirtilmedikçe, İfşa Eden Taraf’ın yazılı izni önceden alınmaksızın Gizli Bilgiler’in Kabul Eden Taraf’ça fotokopi ya da başka şekildeki çoğaltılması da dahil olmak üzere üçüncü kişilere alım, satım ya da ticarete konu edilmesi, veri tabanında saklanması, yayınlanması ya da başkaca herhangi bir şekilde yayılması ile bu Gizli Bilgiler’e tersine mühendislik uygulanması kesinlikle yasaktır.

 

4.       Kabul Eden Taraf, Gizli Bilgiler’in İfşa Eden Taraf’a ait değerli mülk olduğunu kabul eder. İfşa Eden Taraf, önceden açıkça ve yazılı olarak onay vermediği sürece, Kabul Eden Taraf bu Gizli Bilgiler’in tamamını ya da bir kısmını veyahut bunların dışında oluşturulacak ancak bunlara ilişkin bilgi içeren başkaca bilgi setlerini işbu Sözleşme’de belirtilen sınırlı amaçlar dışında herhangi bir amaç için kullanmayacak ve saklamayacaktır.

 

5.       Kabul Eden Taraf, bu Gizli Bilgiler’in yetkisiz üçüncü taraflara ifşasını önlemek amacıyla her tür tedbiri alacaktır. Kabul Eden Taraf, Gizli Bilgiler’i aktardığı veya Gizli Bilgiler’i kendisinden herhangi bir şekilde edinen üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen yetkisiz ifşalardan meydana gelebilecek doğrudan zararlardan dolayı İfşa Eden Taraf’a karşı sorumlu olacağını taahhüt eder. Kabul Eden Taraf, Hizmetler’in sunulması ile ilgili olarak ancak İfşa Eden Taraf’ın ön onayını almak koşulu ile üçüncü taraf niteliğinde alt yüklenici kullanabilecektir. Bu halde Kabul Eden Taraf, alt yüklenicisinin de işbu Sözleşme hükümlerine uymasını tesis edecek olup alt yüklenicisinin her türlü hareketinden de Kabul Eden Taraf sorumlu olacaktır.

 

6.       Kabul Eden Taraf, Hizmetler’in sunulmasında görevlendireceği çalışanlarının bir listesini İfşa Eden Taraf’a sağlayacak olup bu çalışanlarının yapılacak işi gerçekleştirmeye yeterli eğitim ve tecrübeleri olacağını taahhüt eder. Hizmetler’in sunulmasında görevlendirilen Kabul Eden Taraf çalışanları, İfşa Eden Taraf’ın önceden onayını almak koşulu değiştirilebilir. İfşa Eden Taraf’ın herhangi bir sebeple bu çalışanların değiştirilmesine ilişkin talepte bulunması halinde ilgili çalışan değiştirilecek, değiştirilen çalışanların İfşa Eden Taraf ortamlarına erişimi Kabul Eden Taraf’ça derhal kesilecek ve engellenecektir.

 

7.       Kabul Eden Taraf, Kabul Eden Taraf’ça tutulan ve işbu Sözleşme’nin amaçları için Gizli Bilgiler’i kullanmaya açıkça ihtiyaç duyan çalışanları dışında bu bilgilere herhangi bir çalışanının, danışmanının, iş ortağının vb. erişimini engellemeyi ve erişim izni vereceği çalışanları için kısıtlı yetki prensiplerine uygun davranacağını taahhüt eder. Kabul Eden Taraf, bu madde kapsamında Gizli Bilgi ifşa edeceği kişilerin Gizli Bilgiler’e ilişkin her türlü eyleminden sorumlu olduğunu, bu kişilerin işbu Sözleşme hükümlerine uygun davranmalarını tesis etmeyi kabul eder.

 

8.       Hizmetler’in İfşa Eden Taraf’ın ortamlarına uzaktan erişim ile sunulacağı hallerde Kabul Eden Taraf’a, Hizmetler’in amaçları ve gerçekleşebilmesi ile uyumlu ve kısıtlı erişim yetkileri tanımlanacaktır. Bu yetkiler, Kabul Eden Taraf’ın ancak Hizmetler’in sunulmasında görevli çalışanları ile bu çalışanların görevlerinin gerektirdiği ölçüde paylaşılacaktır. Uzaktan erişim Hizmetler’in doğası gereği yer yer gerekli olup Taraflar, bu erişimlere ilişkin olarak Kabul Eden Taraf çalışanlarının kişi olarak herhangi bir belirleyiciliği olmadığını, Hizmetler’in yerine getirilmesinden münhasıran Kabul Eden Taraf’ın sorumlu olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

9.       Kabul Eden Taraf, Hizmetler’in sunulmasında görev alan çalışanlarını, bilmeleri gereken her türlü uygulanabilir mevzuat ve İfşa Eden Taraf’ın iç yönetmelikleri ve/veya talimatları konusunda eksiksiz olarak bilgilendirmekle yükümlüdür. İlaveten Kabul Eden Taraf hem kendisinin hem de çalışanlarının bu yükümlülüklere uyacağını, aksi bir durumda İfşa Eden Taraf nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını taahhüt eder.

 

10.    Kabul Eden Taraf, çalışanlarının İfşa Eden Taraf’ça gösterilecek sistemlere ancak İfşa Eden Taraf’ça Kabul Eden Taraf’a iletilecek erişim, risk yönetimi, bilgi güvenliği, gizlilik, müşteri bilgileri paylaşımı, denetim izleri, bilgi sistemleri süreklilik planı konularındaki politika ve prosedürlerine uygun olarak erişeceklerini, sisteme erişim için Kabul Eden Taraf çalışanlarına tanımlanacak şifre, kullanıcı adı ve benzeri bilgilerin yetkisiz kişiler ve yetkisiz çalışanları ile paylaşılmayacağını, bu bilgilerin Hizmetler’in sunulması dışında herhangi bir amaç için kullanılmayacağını, bu bilgiler kullanılarak yapılan her türlü erişim ve işlemden Kabul Eden Taraf’ın münhasıran sorumlu olduğunu kabul eder.

 

11.    Kabul Eden Taraf, İfşa Eden Taraf’ın talebi üzerine ya da Hizmetler’in tamamlanmasıyla  –hangisi ilk olarak meydana gelirse– Gizli Bilgilere ait orijinal belgeleri, her türlü elektronik dokümanları ve İfşa Eden Taraf’ça belirtilen hangi formatta olursa olsun diğer her türlü bilgi ve belgeyi İfşa Eden Taraf’a derhal iade edecek ve bunların tüm kopyalarını geri dönüşü olmayacak şekilde imha edecektir.  Kabul Eden Taraf, kendi ya da bilgilerin ifşa edildiği herhangi başka bir tarafın tasarrufunda olan Gizli Bilgiler’e ait tüm suret ve çoğaltmaların imha edileceğini garanti edecektir.

 

12.    Yukarıdaki Madde 11’e ek olarak ve bu maddeye halel getirmemek kaydıyla Kabul Eden Taraf, İfşa Eden Taraf’ın yazılı iznini önceden almadan, Gizli Bilgiler’i, sadece aşağıda belirtilen durumlarda ifşa edebilir. Bu durumlarda Kabul Eden Taraf, İfşa Eden Taraf’ın menfaatlerini koruyabilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınabilmesi için İfşa Eden Taraf’ı makul süre önceden bilgilendirir.

 

Ø  Bilgilerin ifşasına ve kullanımına ilişkin herhangi bir sınırlama olmaksızın yasal olarak, ifşadan önce Kabul Eden Taraf’ın tasarrufunda bulunması ve İfşa Eden Taraf’tan doğrudan ya da dolaylı olarak alınmamış olması durumu,

 

Ø  Bilgilerin ifşasına ve kullanımına ilişkin herhangi bir sınırlama olmaksızın, işbu Sözleşme’nin imzasından sonra, gizlilik yükümlülüğü altında olmayan ve bu bilgileri yasal olarak edinmiş üçüncü bir kişiden alınmış olması ve İfşa Eden Taraf’tan doğrudan ya da dolaylı olarak alınmamış olması durumu,

 

Ø  Bilgilerin Kabul Eden Taraf’ça ya da kendi çalışanları tarafından gerçekleştirilen bir davranış ya da ihmal olmaksızın yazılı olarak ya da elektronik ortamda kamuya açık olması ya da açık hale gelmesi durumu,

 

Ø  Bilgilerin ifşasının, yetkili bir mahkeme ya da uygulanabilir hukuk tahtında ya da bir hükümet makamı tarafından ya da Kabul Eden Taraf’a ya da Bağlı Kuruluşlarına ait hisselerin kote edildiği menkul kıymetler borsası kuralları uyarınca talep edilmesi durumu. 

 

13.    Kabul Eden Taraf, Gizli Bilgiler’in kullanımı ve muhafazası ile ilgili olarak, en az kendi mülkiyetinde bulunan veri ve bilgilerin kullanımı ve muhafazası ile ilgili olarak uyguladığı kontrol, koruma ve muhafazadaki titizliği göstereceğini taahhüt eder.

 

14.    Kabul Eden Taraf, İfşa Eden Taraf’ın Hizmetler’in sunulmasına ilişkin olmakla sınırlı olmak üzere, kendisinden her türlü bilgi ve belgeyi talep etme ve denetim gerçekleştirme yetkisinin bulunduğunu kabul eder. Bu takdirde Kabul Eden Taraf, talep edilen bilgi ve belgeleri İfşa Eden Taraf’a derhal ibraz edeceğini ve bunların denetim kanıtı olarak İfşa Eden Taraf nezdinde saklanmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Şüpheye mahal bırakmamak adına İfşa Eden Taraf’ın denetim hakkı asgari olarak, i) Kabul Eden Taraf’ın kendi ekipleri haricinde bağımsız bir üçüncü taraftan yıllık sızma testi gerçekleştirilmesi, ii) İfşa Eden Taraf’ın bilgi güvenliği ekibi veya görevlendireceği üçüncü taraf bir güvenlik şirketi tarafından Kabul Eden Taraf’ın İfşa Eden Taraf’a verdiği hizmetlerde kullandığı bilgi sistemlerinin yerinde güvenlik test ve kontrollerinin yapılması ya da iii) İfşa Eden Taraf’ın bilgi güvenliği ekibi tarafından yapılacak risk değerlendirmesi çalışmalarında kullanılmak üzere Kabul Eden Taraf’ın güvenlik uyum seviyelerine ilişkin bilgi ve belge talep etmesini içerecektir. Sözleşme’nin yürürlüğünün her ne sebeple olursa olsun sona ermesi halinde Kabul Eden Taraf, yürürlük süresine dair talep edilen her türlü bilgi ve belgeleri İfşa Eden Taraf’a derhal teslim etmek zorunda olup yürürlük süresine ilişkin denetim taleplerini de kabul edecektir.

 

15.    İşbu Sözleşme kapsamında Hizmetler’in sunulmasına ilişkin amaçlar için Kabul Eden Taraf ile kişisel veril paylaşılmak zorunda kalınırsa ilgili kişisel veriler, Kabul Eden Taraf’ça münhasıran işbu Sözleşme amaçları kapsamında işlenebilecektir.  Kişisel verilerin anılan kapsamın dışına herhangi bir şekilde işlenmesi kesinlikle yasaktır.

 

Kabul Eden Taraf’ın Hizmetler’in İfşa Eden Taraf’a sunulması kapsamında üçüncü taraf hizmetlerini kullanmasının zorunlu olması nedeni de dahil olmak üzere herhangi bir nedenle kişisel verileri yurt içinde veya yurt dışında üçüncü bir tarafa aktarılması Taraflar arasında aksi yönde bir yazılı mutabakat sağlanmadığı sürece yasaktır.

 

Kabul Eden Taraf, Sözleşme’nin sona ermesi ile birlikte kişisel verilerin kayıtlı bulunduğu her türlü medya ve ortamı İfşa Eden Taraf’a imza karşılığı teslim edecek ve akabinde kendi nezdindeki kayıtları silecek ve yok edecektir.

 

Kabul Eden Taraf, kişisel verilere gerek kendi personeli gerekse üçüncü taraflarca yetkisiz bir şekilde erişilmesini ve kişisel verilerin kendisine aktarımı amacı dışında kullanılmasını engelleyecek şekilde gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Kabul Eden Taraf, bu kapsamda alınacak önlemlerin her halükarda yürürlükteki mevzuat veya benzer alanlarda faaliyet gösteren basiretli bir tacir tarafından kendi nezdinde saklanan kişisel verilerin güvenliği için alınan önlemlerden daha az olmayacağını kabul ve beyan eder. İfşa Eden Taraf’ça Sözleşme kapsamında “özel nitelikli kişisel veri” paylaşımının söz konusu olması halinde, söz konusu veriler Kabul Eden Taraf’ça niteliklerine uygun bir şekilde ek güvenlik önlemleri ve yetkilendirmelere tabi şekilde korunacaktır.

 

İşbu Sözleşme kapsamında İfşa Eden Taraf’ça izin verilmesi şartı ile kişisel verilerin Kabul Eden Taraf’ça üçüncü bir tarafa aktarımının söz konusu olduğu hallerde veri aktarımının güvenli bir şekilde sağlanmasından Kabul Eden Taraf sorumlu olacaktır. Kişisel verilere herhangi bir şekilde yetkisiz erişim gerçekleşmesi veya kişisel verilerin herhangi bir şekilde işbu Sözleşme’ye aykırı şekilde üçüncü taraflarca erişilebilir hale gelmesi durumunda Kabul Eden Taraf bu durumu derhal (aynı gün içerisinde) İfşa Eden Taraf’a bildirecek ve bu durumdan doğan zararın minimize edilmesi için İfşa Eden Taraf’ça talep edilen her türlü bilgi, belge ve desteği gecikmeksizin sağlayacaktır.

 

Kabul Eden Taraf, kişisel verilerin işlenmesi söz konusu olur ise bu işlemeye ilişkin olarak işbu Sözleşme kapsamında öngörülen hususlarda personelini ve varsa alt yüklenicisinin personelini yazılı bir şekilde bilgilendirmekle yükümlüdür. Bahsi geçen personelin bahsi geçen düzenlemelere aykırı davranması halinde oluşacak zararlardan Kabul Eden Taraf müşterek ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

 

Kabul Eden Taraf, işbu Sözleşme kapsamında İfşa Eden Taraf’ça kendisine iletilen kişisel veriler ile ilgili olarak İfşa Eden Taraf’ın her türlü talimatına uymakla ve veri sahibi ilgili kişi taleplerini derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Herhangi bir nedenle aynı gün içerisinde yerine getirilemeyen talepler, nedeni yazılı olarak bildirilerek takip eden iş günü içerisinde yerine getirilecektir. Veri sahibi ilgili kişinin herhangi bir şekilde doğrudan Kabul Eden Taraf’tan talepte bulunması halinde söz konusu talebe ilişkin olarak derhal (her halükarda ertesi iş günü) İfşa Eden Taraf’a yazılı bildirimde bulunulacak ve İfşa Eden Taraf’ın talep ve talimatları doğrultusunda aksiyon alınacaktır.

 

Kabul Eden Taraf, Sözleşme kapsamındaki kişisel veri işlemeleri bakımından İfşa Eden Taraf ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu denetimine tabi olduğunu kabul ve beyan eder. İfşa Eden Taraf, söz konusu denetim hakkını bizzat veya üçüncü bir kişi eliyle kullanabilecek veya Kabul Eden Taraf’tan söz konusu denetimi gerçekleştirmesini talep edebilecektir. Söz konusu denetimler neticesinde Kabul Eden Taraf’ın kişisel verilere ilişkin yükümlülüklerine aykırı davrandığının tespit edilmesi halinde, ilgili denetim masrafları Kabul Eden Taraf tarafından üstlenilecek olup İfşa Eden Taraf’in bu tutarları Kabul Eden Taraf’a yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır. Kabul Eden Taraf’ın denetime izin vermemesi veya kendisinden talep edilen denetimi gerçekleştirmemesi halinde İfşa Eden Taraf, işbu Sözleşme’yi derhal geçerli olmak üzere feshedebilecektir.

 

Kabul Eden Taraf, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranmakla yükümlüdür. Bahsi geçen düzenlemeler kapsamında meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik veya güncelleme nedeniyle Kabul Eden Taraf’ın süreçlerinde bir değişiklik gerekmesi halinde, Kabul Eden Taraf söz konusu değişikliği en geç ilgili yeni/güncel düzenleme yürürlüğe girmeden evvel tamamlamakla yükümlüdür. Bahsi geçen düzenlemenin işbu Sözleşme kapsamında bir değişiklik gerektirmesi halinde ise, Taraflar Sözleşme’nin uygun şekilde tadilini gerçekleştirecektir. Değişiklik gereken Sözleşme hükmü, Taraflarca bu hususta bir aksiyon alınmamış olsa dahi yürürlük tarihi itibariyle güncel mevzuata uygun şekilde uygulanacaktır.

 

Kabul Eden Taraf, Sözleşme’nin kişisel verilere ilişkin hükümlerini ihlal etmesi halinde, İfşa Eden Taraf’ın uğrayacağı zarar ve/veya ziyana ek olarak zarar ve/veya ziyan tutarında bir cezai şartı nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

İfşa Eden Taraf’ın, Kabul Eden Taraf’ça işbu Sözleşme’nin kişisel verilere ilişkin hükümlerinin ihlali de dahil olmak üzere Kabul Eden Taraf’tan kaynaklanan nedenlerle bir zarara uğraması, yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması ya da herhangi bir zararı tazminle mükellef kılınması halinde, söz konusu tutarlar Kabul Eden Taraf’a rücu edilecek ve ilk yazılı talepte tüm ferileri ile birlikte İfşa Eden Taraf’a ödenecektir. İfşa Eden Taraf’ın işbu maddede belirtilen tutarları varsa Kabul Eden Taraf’a yapacağı ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.

 

16.    İfşa Eden Taraf aşağıdaki Gizli Bilgiler’i iyi niyet ile ifşa eder, ancak aşağıda ifşa edilen Gizli Bilgilerin niteliği, doğruluğu ve bütünlüğü ile ilgili olarak açık ya da gizli hiçbir taahhüt ya da garanti vermez.  İfşa Eden Taraf, bağlı kuruluşları, yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri/müdürleri ve çalışanları, Kabul Eden Taraf’ın, Gizli Bilgiler’i kullanmasından ve bu bilgilere itimat etmesinden dolayı herhangi bir yükümlülük altına girmeyecektir ve Kabul Eden Taraf işbu Sözleşme ile hile ve kasıtlı suiistimalden dolayı meydana gelmemesi kaydıyla, İfşa Eden Taraf’ı Gizli Bilgiler’de bulunan hatalar ve eksikler ile ilgili olarak tüm sorumluluk ve yükümlülükten ibra eder.

 

17.    İfşa Eden Taraf’ın sahip olabileceği diğer haklarına ya da tazmin veya telafi yollarına halel getirmemek kaydıyla Kabul Eden Taraf, kendisinin (ya da Kabul Eden Taraf’ın Gizli Bilgiler’i ifşa ettiği herhangi başka bir kişinin) işbu Sözleşme şartlarını ihlal etmesine karşılık, ilgili tazminatların yeterli bir telafi olamayacağını ve İfşa Eden Taraf’ın, işbu Sözleşme’nin gerçekleşmiş veya gerçekleşme tehlikesi bulunan ihlali hallerinde tedbir, aynen ifa veya başkaca hakkaniyete uygun telafi yollarını kullanma hakkına sahip olacağını kabul eder.

 

18.    Kabul Eden Taraf’ın Sözleşme’de taahhüt ettiği yükümlülüklere aykırı davranması sonucunda, İfşa Eden Taraf’ın kar ve itibar kaybı da olmak ve bunlarla sınırlı olmamak şartıyla her türlü maddi ve manevi zararını İfşa Eden Taraf’ın ilk talebi üzerine tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

19.    İşbu Sözleşme’de açıkça belirtilmedikçe, Kabul Eden Taraf’a zımnen ya da herhangi başka bir şekilde hiçbir imtiyaz, yetki ya da hak verilmemektedir.

 

20.    Bu Sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devir konusu olamaz.

 

21.    İşbu Sözleşme imza tarihinden itibaren 5 yıl sonra sona erecek olup, işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde de Taraflar’ın gizlilik yükümlülükleri ile kişisel verilere ilişkin yükümlülükleri devam edecektir.

 

22.    İşbu Sözleşme ve Gizli Bilgiler’in ifşası, Taraflar’dan hiçbiri üzerinde başka sözleşmelere girme yükümlülüğü doğurmayacaktır.

 

23.    İşbu Sözleşme, Türk Hukukuna tabi olup Taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  Taraflar, herhangi bir takibat ile ilgili olarak önceden ödenmiş taahhütlü posta ile gönderilen tebligatları yukarıda anılan adreslerinde kabul edecekler.

İşbu K.V.K.K. Sözleşme 7 sayfadan oluşmakta olup, ___/___/____ tarihinde iki nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir.


İfşa Eden Taraf

Dahusoft Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kabul Eden Taraf

[•]